Language switcher

Esmatootmine

Esmatootmine on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 3 lõikes 17 sätestatud tegevus, milleks on antud punkti tähenduses loodussaaduste kogumine või taimsete esmatoodete kasvatamine, sealhulgas saagikoristamine ning tootmiskohas nimetatud esmatoodete säilitamine, pakendamine ja turule viimine viisil, mille käigus ei muudeta toodete esialgset kuju ja omadusi. Taimsete esmatoodete tootmine on näiteks juur- ja puuviljade, maitsetaimede ja ürtide kasvatamine või ravimtaimede kogumine.
 
Teatamiskohustusega majandustegevus
 

Mitteloomsete esmatoodete tootmisega tegeleval ettevõtjal on kohustus esitada enne majandustegevuse alustamist teade asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kohta (MsüS § 14 lõige 1). Majandustegevusteate peavad esitama need esmatoodete kasvatajad, kes turustavad hulgimüügiettevõttele või teisele töötlemisettevõttele (sh enda ettevõttes toidu valmistamiseks).

Majandustegevusteates esitatavad andmed (MsüS § 15)

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
 • tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);

toidugruppide loetelu vastavalt Põllumajandusministri määrusele „Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba“.

Toidugruppide loetelu: teravili, puuvili, marjad, seened, köögivili, maitsetaimed, ürdid, puumahl, idandatud seemned, idandid.

Kuidas on võimalik andmeid esitada?

Majandustegevusteate näidisvorm on kättesaadav Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel (toit-> „Dokumendivormid“). Elektrooniliselt on võimalik teadet täita Eesti teabevärava Eesti teabevärava eesti.ee või Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Majandustegevusteadet saab esitada:

 • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • notari kaudu.

Juhul kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud, tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTA-le teada anda. Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTA-d teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks saab kasutada eelpool nimetatud teate esitamise viise.

Nõuded teatamiskohustusega esmatootjatele

Käitlemine peab vastama üldistele hügieeninõuetele, mis on toodud:

 • Toiduseaduses,
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta I lisas.
Viimati uuendatud: 13. August 2020