Language switcher

Sa oled siin

Tegevusloa taotlemine

Ettevõtja, kes soovib tegeleda toidu käitlemisega ja selle turule viimisega, peab enne tegevuse alustamist taotlema Veterinaar- ja Toiduametilt tegevusloa.

Tegevusloa andmine on menetlus, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse ettevõtte või selle osa, kus toitu käideldakse, vastavust Toiduseaduses, Euroopa Parlamendi ning nõukogu määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja 853/2004 ning muudes asjakohastes toidualastes õigusaktides sätestatud nõuetele.

Tegevusluba tähendab sisuliselt järelevalveasutuse poolt saadud luba käitlemise alustamiseks.

Kuid mitte kõik käitlemisettevõtted ei pea omama tegevusluba.
 

Millal peab toidu käitlemiseks olema tegevusluba?


Tegevusluba toidu käitlemiseks peab olema järgmistel juhtudel:

 • loomsete esmatoodete käitlemine väljaspool tootmiskohta tingimusel, et käitlemise käigus ei muutu nende esialgne kuju ja esialgsed omadused, näiteks munapakenduskeskus, piimakogumiskeskus, meepakendus, kui pakendatakse kokkuostetud mett;
 • mitteloomsete esmatoodete käitlemine, mille käigus muutuvad nende esialgne kuju ja esialgsed omadused, näiteks riivimine, koorimine, jahvatamine*;
 • idude tootmine;
 • loomse toidu käitlemine, mis on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 853/2004;
 • loomse toidu töötlemine, sealhulgas valmistamine, või pakendamine ja turustamine teisele käitlejale teisaldatavas ja/või ajutises käitlemiskohas (näiteks müügitelgid, -kioskid ja -veokid) ning käitlemiskohas, mida põhiliselt kasutatakse eraelamuna, kuid kus toimub regulaarne toidu valmistamine turuleviimiseks;
 • toidu töötlemine, sealhulgas valmistamine, või pakendamine*;
 • toatemperatuurist erineval temperatuuril hoitava toidu ladustamine;
 • toatemperatuurist erineval temperatuuril hoitava toidu käitlemine jaekaubanduses*.

Kui antud tegevus toimub teisaldatavas ja/või ajutises käitlemiskohas (näiteks müügitelgid, -kioskid ja -veokid), käitlemiskohas, mida põhiliselt kasutatakse eraelamuna, kuid kus toimub regulaarne toidu valmistamine turuleviimiseks, ning müügiautomaadid, ei pea taotlema tegevusluba, kuid tuleb esitada majandustegevusteade.
 

Milliseid nõuded peavad tegevusloa saamiseks olema täidetud?


Tegevusloa saamiseks on vaja vastata järgmistele nõuetele:

 • koostatud on enesekontrolliplaan. Enesekontrolliplaani koostamise juhendmaterjalid leiate siit
 • ettevõtte ruumid, sisseseade, jäätmete ja veevarustus, toidu käitlemine, pakkimine ja vedu ning töötajate isiklik hügieen on vastavuses määruse 852/2004 II lisas toodud nõuetega;
 • ainult esmatootmine ja sellega seonduvad tegevused peavad vastama määruse 852/2004 I lisa ja määruse 853/2004 asjakohastele  nõuetele;
 • loomset päritolu toidu käitlemine peab lisaks vastama määruses 853/2004 toodud asjakohastele nõuetele.
   

Kuidas on võimalik andmeid esitada ja luba taotleda?


Tegevusloa taotluse näidisvormid leiate siit.

Tegevusloa taotluse saab esitada:

 • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • notari kaudu.
   

Tegevusloa saamiseks tuleb lisada taotlusele järgmised dokumendid:

 • ettevõtte asendiplaan koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
 • ruumide plaan koos seadmete ja sisseseade paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga. Veevõrgu plaanil näidatakse nummerdatult kõik veevõtukohad. Ruumide plaanil näidatakse ära toidu, pakkematerjalide, jäätmete ning töötajate liikumisteed;
 • andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
 • reguleeritava temperatuuri või õhu suhtelise niiskusega või reguleeritava temperatuuri ja õhu suhtelise niiskusega ruumide asjakohase reguleeritava parameetri arvväärtused;
 • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos toiduohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ning tehnoloogia lühikirjeldus;
 • andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas hoiuruumide mahutavuse kohta;
 • ettevõttes kasutatava vee analüüsi katseprotokollid veeseaduse § 13 lõike 2 alusel kehtestatud joogivee tavakontrolli käigus uuritavate näitajate kohta. Katseprotokollid peab olema väljastanud joogivee analüüsimiseks akrediteeritud laboratoorium;
 • puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
 • kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
 • toidujäätmete, toiduks mittekasutatavate kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumise, äravedamise ja kahjutustamise plaan, mis sisaldab andmeid nende kogumiseks, äravedamiseks ja kahjutustamiseks rakendatavate meetmete kohta;
 • toiduga kokkupuutuvate töötajate toiduhügieenikoolituse kava;
 • andmed toidu veoks kasutatavate veokite kohta ning veokite ja ringlevate veopakendite puhastamise korraldamise kirjeldus.

Taotlusele lisatavate dokumentide koostamise juhised on kättesaadavad Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

Juhul kui esitatud tegevusloa taotluses on andmed nagu ettevõtte nimi, käitlemisvaldkond või toidugrupp muutunud tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTAle teada anda (taotleda tegevusloa muutmist). Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTAd teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud taotluse esitamise viise.
 

Kuidas toimub tegevusloa taotluse lahendamine?


Tegevuslubasid väljastavad VTA piirkondlikud keskused.

Nagu eelpool mainitud peab käitleja esitama kirjaliku taotluse ettevõtte tegevusloa saamiseks enne seal käitlemise alustamist. Tegevusluba võib taotleda kas tervikuna või osade kaupa. Tegevusloa taotlusele esitab käitleja lisaks ka vajalikud andmed ja dokumendid. Järelevalveasutus kontrollib esitatud andmeid ja dokumente ning hindab ettevõtte vastavust esitatud andmetele ja kehtestatud nõuetele. Kui ettevõte on hindamistulemuste põhjal nõuetekohane, teeb ettevõtte asukohajärgse VTA piirkondliku keskuse juht otsuse antud ettevõttele tegevusloa väljastamise kohta.

Üldjuhul väljastatakse tähtajatu tegevusluba. Kuid kui ettevõtte nõuetele vastavust saab hinnata alles ettevõttes toimuva käitlemise käigus või kui tegevusloa väljastamise menetluse käigus tuvastati vajadus teha ettevõttes toiduohutuse tagamist otseselt mittemõjutavaid ehituslikke, tehnoloogilisi, töökorralduslikke või muid ümberkorraldusi, siis annab toiduseadus järelevalveasutusele õiguse väljastada ka esialgne tegevusluba kehtivusajaga kuni kolm kuud. Kui esialgse tegevusloa tähtaja lõpul tehtud kontrollil selgub, et ettevõte ei vasta endiselt kõikidele asjaomastele nõuetele, kuid on näha, et on tehtud selgeid edusamme, võib esialgset tegevusluba pikendada, kuid taoline esialgse tegevusloa staatus ei tohi kesta kokku üle kuue kuu. Enne esialgse tegevusloa kehtivusaja lõppemist tuleb järelevalveasutusel väljastada antud ettevõttele tähtajatu tegevusluba või selle andmisest keelduda.

Juhul kui aga ettevõte ei vasta kehtestatud nõuetele ei väljasta VTA piirkondliku keskuse juht antud ettevõttele tegevusluba.

Juhul kui aga ettevõttes eiratakse toiduvaldkonna nõudeid on järelevalveasutusel õigus ka tegevusloa kehtivus teatud ajaks peatada või tegevusluba osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistada. Sellisel juhul tuleb ettevõttes käitlemine viivitamata vastavalt kas peatada või lõpetada.

Tegevusloaga ettevõtted leiate avalikust andmebaasist.

Viimati uuendatud: 7. Mai 2020