Language switcher

Sa oled siin

TKM valmistajale ja turustajale

TKM valmistamine- materjalide, ainete või komponentide mehaaniline, füüsikaline või keemiline muundamine uueks tooteks. Valmistamisprotsessi väljundiks võib olla kas valmistoode või pooltoode, mis on edasise tootmise sisendiks.

TKM turustamine- materjalide, esemete või nende valmistamiseks vajalike ainete, komponentide või materjalide hulgi- või jaemüük.

Hea tootmistava

TKM valmistamine ettevõttes (ja edasine turustamine) peab toimuma hea tootmistava põhimõtete kohaselt ja viisil, et valmistatav materjal või ese ei eritaks tavapärastes või prognoositavates tingimustes toitu oma koostisosi kogustes, mis võivad:

 • ohustada inimese tervist või
 • põhjustada toidu koostises vastuvõetamatuid muutuseid või
 • põhjustada toidu organoleptiliste omaduste halvenemist.

Hea tootmistava põhimõtted kohalduvad materjalide ja esemete kõigi valmistamis-, töötlemis- ning turustamisetappide suhtes kuni lähteainete tootmiseni. See võimaldab tagada, et lõpptarbijani jõuab kvaliteetne ja toiduga kokkupuutes kasutamiseks ohutu TKM.

TKM hea tootmistava on kvaliteedisüsteem, mille rakendamise eesmärgiks on tagada toiduohutus. Hea tootmistava rakendamine on kohustuslik. Erinevad kvaliteedi tagamise süsteemid (nt ISO 9001, ISO 22000) on vabatahtlikud. Vabatahtlik on ka näiteks BRC kvaliteedi tagamise süsteem, mis osaliselt katab ka toiduohutuse aspekte, kuid ei vasta oma sisult täielikult TKM heale tootmistavale.

Kui ettevõttes on rakendatud hea tootmistava ja soovitakse juurutada veel mõnda kvaliteedisüsteemi, siis võib head tootmistava ja vabatahtliku kvaliteedisüsteemi integreerida.

Hea tootmistava kujutab endast kvaliteedi tagamise neid aspekte, mis kindlustavad, et tootmist kontrollitakse järjekindlalt ettevõtja poolt kooskõlas TKM-le asjaomaste eeskirjade ja nõuetega (nt lähteainete sobivus TKM tootmiseks, lähteainete kasutamise tingimused, puhtus jm).

Hea tootmistava kohustab ettevõtjat:

 • kehtestama, rakendama ja järgima tõhusat ja dokumenteeritud kvaliteedi tagamise süsteemi;
 • kehtestama ja säilitama tõhusat kvaliteedikontrollisüsteemi;
 • pidama ja säilitama asjakohast dokumentatsiooni valmismaterjali ja eseme ning selle valmistamisel teostatud tootmisoperatsioonide kohta.

Hea tootmistava nõuetekohasel rakendamisel on ettevõttes valmistatav (ja edasistes etappides turustatav) materjal või ese ohutu. Valmistajal on kohustus tagada ka lõpptoote korrektne märgistamine (kõikide materjalirühmade kohta) ja teatud materjalirühmadest valmistatud toodetele väljastada vastavusdeklaratsioon.

Vastavusdeklaratsioon

Teatud materjalirühmadele on kehtestatud täiendavad nõuded ohutuse tagamiseks, mille kohaselt tuleb lisaks nõuetekohasele märgistusele esitada ka vastavusdeklaratsioon (VD). Materjalirühmad, mille puhul esitatakse VD:

 • plastid (sh kile ja vahtplast),
 • keraamika ning
 • regenereeritud tsellulooskile.

Lisaks on VD esitamise kohustus ka aktiivsetel ja intelligentsetel materjalidel ja esemetel ning epoksüühendeid sisaldavatel materjalidel ja esemetel.

Vastavusdeklaratsiooni väljastab TKM valmistaja või EL tolliterritooriumile importija või ühenduses asutatud müüja. Käitleja peab olema suuteline vastavusdeklaratsiooni esitama kõikides turustamisetappides, kusjuures jaekaubanduses esitatakse VD nõudmisel (välja arvatud toodete üleandmisel tarbijatele). Vastavusdeklaratsiooni õigsuse tõendamiseks peavad olema kättesaadavad ka asjakohased tõendusdokumendid (katseprotokollid või teoreetilised arvutused).

Vastavusdeklaratsioonil ei ole kohustuslik esitada kehtivusaega. VD väljaandja uuendab deklaratsiooni, kui migratsioon muutub tootmises toimunud oluliste muudatuste tulemusena või kui ilmnevad uued teaduslikud andmed.

Eestisse sisse tulevaid (nii EL sisesed, kui ka kolmandatest riikidest) TKM vastavusdeklaratsioone on lubatud esitada järgmistes keeltes:

 • eesti;
 • vene;
 • inglise.

Selle juures paralleelselt peab VD olema ka sellest huvitatud käitlejatele kergesti arusaadavas keeles. Tõlke korraldab ja selle õigsuse eest vastutab käitleja. Tõlge ei pea olema notariaalselt kinnitatud või tõlgitud vandetõlgi poolt. Siseriiklikult koostatav (st Eesti tootja poolt koostatav) VD peab olema eesti keeles.

Viimati uuendatud: 3. Juuni 2019