Language switcher

Sa oled siin

Kütitud ulukite esmakontroll koolitatud isikute poolt

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 853/2004 Lisa III osa IV peatükkides II ja III kirjeldatud kütitud uluki esmakontrolli tegemise õigus on järgmistele isikutel (edaspidi koolitatud isikud):
-  volitatud veterinaararst veterinaarkorralduse seaduse paragrahvi 9 tähenduses;
- isik, kes on läbinud Veterinaar- ja Toiduameti 11.05.2006.a. peadirektori käskkirja nr 476 “Üldnõuded Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid, Lisa III osa IV peatükis I nimetatud koolitusele” nõuetele vastava koolituse.

Koolitatud isikute poolt läbiviidav uluki esmane ülevaatus küttimiskohas ei ole ametlik järelevalvetoiming Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks, artikkel 2 lõike 1 punkti (a) tähenduses. Koolitatud isikul on õigus hinnata kütitud looma seisundit, eesmärgiga välja selgitada võimalikud ohud inimese tervisele ning deklareerida kirjalikult kütitud uluki esmakontrolli tulemusi. Koolitataud isik on kohustatud informeerima esmakontrolli tulemustest deklaratsiooni vahendusel või muul asjakohasel viisil järelevalveametnikku/volitatud veterinaararsti.

 

 

Viimati uuendatud: 10. September 2020