Language switcher

Tegevusluba

Milline ettevõte peab taotlema tegevusluba liha käitlemise valdkonnas?

Toiduseaduse § 8 kohaselt peab ettevõtjal olema enne tegevuse alustamist tegevusluba, kui ettevõte tegeleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 853/2004 reguleeritud loomse toidu käitlemisega.

Liha valdkonnas kuuluvad siia ettevõtted, kus:

 • tapetakse ja töödeldakse loomi (tapamaja);
 • töödeldakse kütitud ulukeid ulukiliha turuleviimiseks;
 • konditustatakse ja lõigatakse liha;
 • valmistatakse hakkliha, lihavalmistisi, lihatooteid;
 • toodetakse sulatatud loomarasva;
 • töödeldakse sooli, magusid ja põisi;
 • toodetakse lihamassi.

Kuidas on võimalik andmeid esitada ja luba taotleda?

Tegevusloa taotluse näidisvorm on kättesaadav Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel (toit-> liha käitlemise valdkonna alarubriigist „Dokumendivormid“). Elektrooniliselt on võimalik teadet täita Eesti teabevärava Eesti teabevärava eesti.ee või Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Tegevusloa taotluse saab esitada:

 • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • notari kaudu.

Majandustegevusteates esitatavad andmed:

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
 • tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
 • toidugruppide loetelu vastavalt Põllumajandusministri määrusele „Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba“.

Tegevusloa saamiseks lisage taotlusele järgmised dokumendid:

 • ettevõtte asendiplaan koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
 • ruumide plaan koos seadmete ja sisseseade paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga. Veevõrgu plaanil näidatakse nummerdatult kõik veevõtukohad. Ruumide plaanil näidatakse ära toidu, pakkematerjalide, jäätmete ning töötajate liikumisteed;
 • andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
 • reguleeritava temperatuuri või õhu suhtelise niiskusega või reguleeritava temperatuuri ja õhu suhtelise niiskusega ruumide asjakohase reguleeritava parameetri arvväärtused;
 • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos toiduohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ning tehnoloogia lühikirjeldus;
 • andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas hoiuruumide mahutavuse kohta;
 • ettevõttes kasutatava vee analüüsi katseprotokollid veeseaduse § 13 lõike 2 alusel kehtestatud joogivee tavakontrolli käigus uuritavate näitajate kohta. Katseprotokollid peab olema väljastanud joogivee analüüsimiseks akrediteeritud laboratoorium;
 • puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
 • kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
 • toidujäätmete, toiduks mittekasutatavate kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumise, äravedamise ja kahjutustamise plaan, mis sisaldab andmeid nende kogumiseks, äravedamiseks ja kahjutustamiseks rakendatavate meetmete kohta;
 • toiduga kokkupuutuvate töötajate toiduhügieenikoolituse kava;
 • andmed toidu veoks kasutatavate veokite kohta ning veokite ja ringlevate veopakendite puhastamise korraldamise kirjeldus.

Selleks, et saada tegevusluba loomade tapmiseks tuleb esitada lisaks eespool esitatule veel alljärgnevad andmed:

 • iga tapaliini maksimaalne läbilaskevõime väljendatuna loomade arvuna tunnis;
 • loomaliigid ja kaalud, kelle puhul võib kasutada olemasolevaid liikumise piiramise ja uimastamise seadmeid;
 • iga tapaeelse pidamise ala maksimaalne mahutavus.

Nimetatud nõue tuleneb Nõukogu määruse (EÜ) nr 1099/2009, loomade kaitse kohta surmamisel, artiklist 14.

Juhul kui esitatud tegevusloa taotluses on andmed nagu ettevõtte nimi, käitlemisvaldkond või toidugrupp, muutunud tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTAle teada anda (taotleda tegevusloa muutmist). Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTAd teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud taotluse esitamise viise.

Tegevusloa taotluse lahendamine

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates (MsüS § 20). Tegevusluba võib olla tähtajaline (esialgne tegevusluba) või tähtajatu. VTA lahendab taotluse, kui ettevõtja on näidanud, et ta täidab toidualaste õigusnormide asjaomaseid nõudeid.

VTA (majandushaldusasutus) võib anda tähtajalise loa, kui selgub, et ettevõte täidab kõiki infrastruktuurile ja seadmetele esitatavaid nõudeid. VTA annab tähtajatu loa üksnes juhul, kui kolme kuu jooksul alates tähtajalise loa andmisest tehtud uuest ettevõtte ametlikust kontrollist selgub, et ettevõte vastab teistele toidualaste õigusnormide asjaomastele nõuetele. Kui on tehtud selgeid edusamme, kuid ettevõte ei vasta endiselt kõikidele asjaomastele nõuetele, võib pädev asutus tähtajalise loa tähtaega pikendada. Tähtajaline luba ei ületa siiski maksimaalselt kuut kuud. Tähtaeg ei või olla automaatselt pikendatav ilma majandustegevuse nõudeid kontrollimata.

Kui VTA tuvastab tõsiseid puudusi või peab ettevõttes tootmise korduvalt peatama ning toidukäitleja ei suuda anda piisavaid tagatisi tulevase tootmise kohta, algatab VTA ettevõtte tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluse või keeldub tähtajatu tegevusloa väljastamisest. VTA võib majandustegevuse tegevusloa peatada, kui ettevõtja suudab garanteerida, et ta kõrvaldab puudused mõistliku aja jooksul.

Lisavaldkond

Kui põhivaldkonna (liha käitlemise) kõrval toimub käitlemine lisavaldkonnas (nt mitteloomse päritoluga toidu valmistamine, toidu ümberpakendamine), siis tuleb täita lisaks ka nende valdkondade majandustegevusteade/tegevusloa taotlus.

Viimati uuendatud: 7. Mai 2020