Language switcher

Mesi

Kõik mesinikud peavad oma mesilaspered registreerima PRIA põllumajandusloomade registris.

Väikeses koguses mee käitlemine

Väikeses koguses mee esmatootjaks loetakse kuni 15 taru või mesilasperega majapidamist või ettevõtet.

Mee esmatootmiseks loetakse mesilaste pidamist (isegi, kui see laieneb väljaspool mesiniku valdusi asuvatele tarudele), mee võtmist tarudest, vurritamist ning pakendamist mesiniku valdustes.
Esmatootmiseks ei saa pidada tegevusi väljaspool mesiniku valdusi (nt mee vurritamine, pakendamine) ega teise mesiniku mee pakendamist või mee hulka lisandite (nt pähklid, õietolm) lisamist. Selliseks tegevuseks on vaja taotleda tegevusluba.
Loomse toidu sh mee väikesed kogused  ja turustamise nõuded on määratud põllumajandusministri 15. juuni 2006.a määruses nr 72 „Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded”.


       Väikeses koguses mett võib müüa:

  • farmist/kodust/turul/laadal otse tarbijale;
  • jaekaubandusettevõttele sh toitlustusettevõttele, kes turustab selle otse tarbijale.

 

Teatamiskohustusega meekäitlejad

Teatamiskohustusega meekäitlejateks loetakse mee käitlejaid, kes tegelevad mee esmatootmisega ja kellel on üle 15 taru või mesilasperega majapidamine või ettevõte.

Tegevusluba vajavad meekäitlejad

Kui käitleja tahab pakendada või oma mee hulka segada teiselt mesinikult pärit mett või lisada mingeid lisandeid (nt pähklid, õietolm), on tal vaja taotleda antud tegevuse jaoks tegevusluba. Samuti on vajalik tegevusloa olemasolu tegevuste puhul mis väljuvad mee esmatootmise mõiste alt, st väljaspool mesiniku valdusi (nt mee vurritamine, pakendamine, v.a mesilasperede pidamine) toimuvad tegevused.

Nõuded
Erinevate meekäitlejate puhul lähenetakse hügieeninõuete hindamisel mõnevõrra erinevalt:

  • Väikeses koguses mee esmatootjad (st kuni 15 (k.a) taru või mesilasperega majapidamised või ettevõtted) peavad vastama Toiduseaduses ja põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruses nr 72 „Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded” sätestatud nõuetele. Selliste käitlejate üle kontrolli teostamisel hinnatakse muuhulgas ka seda, kas käitleja ei ületa nimetatud määruses kehtestatud väikeseid koguseid.
  • Teatamiskohustusega mee käitlejad peavad vastama Toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta I lisas sätestatud nõuetele.
  • Tegevusluba vajavad mee käitlejad peavad vastama Toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta II lisas sätestatud nõuetele.

Kõik meekäitlejad peavad järgima ka Põllumajandusministri 20. novembri 2014. a määruses nr  104 „Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded” kehtestatud erinõudeid, mis puudutab mee märgistust ja kvaliteeti.

Märgistuse üldnõuded on leitavad lisaks ka: Toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele.

Viimati uuendatud: 5. Mai 2020