Language switcher

Sa oled siin

Mee jälgitavus

Jälgitavus on toidu käitleja riski juhtimise vahend, mis võimaldab toidu käitlejal või järelevalveasutusel kiirelt turult eemaldada või tagasi kutsuda tooteid, mis võivad omada potentsiaalset ohtu inimese tervisele.

Toiduseaduse §23 ja määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 18 kohaselt peab toit ning iga aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks, olema jälgitav kõikidel tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel.

Toidu käitlejad peavad suutma kindlaks teha iga isiku, kellelt toit või aine , mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks, tarnitud on.

Täiendavalt tuleb toidu käitlejatel arvestust pidada ka selle kohta, kuhu/kellele tema poolt toodetud toit on turustatud.

Lähtuvalt eelnevast peab meetootja pidama meetoodangu kohta arvestust. Arvestuse pidamisel tuleb kajastada vähemalt järgmised andmed:

 • mee vurritamise kuupäev;
 • kogus;
 • vajadusel  viide konkreetsele mesilale, kui neid on mitu;
 • turustatava koguse/aja/koha/vajadusel saatelehe numbri;
 • kui pakendatakse teise mesiniku mett, tuleb arvestust pidada ka sisseostetud mee kohta näidates:
  •  mee müüja nime ja aadressi, kellelt mesi saadi
  • kogus;
  • lähetuskuupäev;
  • partii või saadetise nr (partii numbriks võib võtta ka nt tootmiskuupäeva, “parim enne” tähtaja).

Arvestust võib pidada märkides nõutavad andmed vihikusse/kaustikusse või elektroonselt.

Mee turustamisel teisele käitlejale (nt. kauplusele, meepakenduskeskusele vms) tuleb vormistada nõuetekohane saateleht. Saatelehel peab olema kirjas järgmine info:

 • toidu nimetus (nt mesi);
 • kogus (toidu kaal või maht, pakendite arv);
 • toidu lähetaja (mee müüja) nimi ja aadress;
 • toidu vastuvõtja/saaja nimi ja aadress;
 • lähetuskuupäev;
 • partii või saadetise nr (partii numbriks võib võtta ka nt tootmiskuupäeva, “parim enne” tähtaja).

Saatelehti tuleb säilitada seni, kuni on põhjust eeldada, et toit on ära tarbitud.

Toidu käitleja on kohustatud järelevalveametnikule esitama andmed jälgitavuse kohta juhul kui järelevalveametnik seda küsib. Järelevalveasutuse poolse kontrolli eesmärgiks on hinnata kas jälgitavuse süsteem on loodud ja toimib.

Viimati uuendatud: 25. Mai 2019