Language switcher

Teavitamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta, artikli 6 lõike 2 kohaselt peavad kõik toidu käitlejad teatama järelevalveasutusele ettevõttest, kus toitu käideldakse. Kuna toidu käitlemine tähendab kõiki toidu tootmise, töötlemise ja turustamise etappe, peavad ettevõttest teatama kõik toidu käitlemisega tegelevad ettevõtjad alates tootmisest kuni toidu tarbijale üleandmiseni. Nimetatud järelevalveasutuseks on Veterinaar-ja Toiduamet (edaspidi VTA).

Sisuliselt on teatamise puhul tegemist protseduuriga, mille käigus informeeritakse VTAd ettevõttest, kus toitu käideldakse, selle asukohast, käitlemisvaldkonnast ja käideldavast toidugrupist. Ettevõttest informeerimiseks tuleb VTAle esitada majandustegevusteade.

Majandustegevusteadet ei pea esitama järgmistel juhtudel:

  • ettevõtte loomakasvatushoone või -rajatis või loomade pidamiseks piiritletud ala on registreeritud põllumajandusloomade registris loomatauditõrje seaduse alusel. NB! Loomatauditõrje seaduse kohaselt peavad kõik mesinikud oma mesilaspered registreerima PRIA põllumajandusloomade registris;
  • kui ettevõtja/käitleja tegeleb esmatootmisega väikeses koguses - väike kogus on kuni 15 taru või mesilasperega majapidamine või ettevõte.

Mee esmatootmiseks loetakse mesilaste pidamist (isegi, kui see laieneb väljaspool mesiniku valdusi asuvatele tarudele), mee võtmist tarudest, vurritamist ning pakendamist mesiniku valdustes.

Esmatootmiseks ei saa pidada tegevusi väljaspool mesiniku valdusi (nt mee vurritamine, pakendamine) ega teise mesiniku mee pakendamist või mee hulka lisandite (nt pähklid, õietolm) lisamist. Selliseks tegevuseks on vaja taotleda tegevusluba.

Nõuded teatamiskohustusega meekäitlejatele

Teatamiskohustusega meekäitlejad peavad vastama üldistele hügieeninõuetele, mis on toodud:

  • Toiduseaduses,
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta I lisas sätestatud nõuetele.

Lisaks peavad vastavalt Loomatauditõrje seaduse §8-le omama mesindussaadustega vahetult kokkupuutuvad isikud kirjalikku tervisetõendit. Toiduhügieeni ja –ohutust puudutab ka põllumajandusministri 23. mai 2005. a  määruse nr 21 “Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord“ §15, mille kohaselt peavad mesinikud pidama arvestust mesilastele manustatud ravimite ja ravimsöötade üle.

Kõik meekäitlejad peavad järgima ka Põllumajandusministri 20. novembri 2014. a määruses nr  104 „Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded” kehtestatud erinõudeid, mis puudutab mee märgistust ja kvaliteeti. Märgistuse üldnõuded on leitavad lisaks ka: Toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele.

Kõigile meekäitlejatele kehtib ka toidu jälgitavuse nõue. Jälgitavus on toidu käitleja riski juhtimise vahend, mis võimaldab toidu käitlejal või järelevalveasutusel kiirelt turult eemaldada või tagasi kutsuda tooteid, mis võivad omada potentsiaalset ohtu inimese tervisele.

Toiduseaduse §23 ja määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 18 kohaselt peab toit ning iga aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks, olema jälgitav kõikidel tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel. Toidu käitlejad peavad suutma kindlaks teha iga isiku, kellelt toit või aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks, tarnitud on.

Täiendavalt tuleb toidu käitlejatel arvestust pidada ka selle kohta, kuhu/kellele tema poolt toodetud toit on turustatud. Lisainformatsiooni jälgitavuse kohta saab VTA kodulehelt.

Info toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta on leitav VTA kodulehelt.

Viimati uuendatud: 25. Mai 2019