Language switcher

Tegevusluba

Milline ettevõte peab taotlema tegevusluba?

Kui käitleja tahab pakendada või oma mee hulka segada teiselt mesinikult pärit mett või lisada mingeid lisandeid (nt pähklid, õietolm), on tal vaja taotleda antud tegevuse jaoks tegevusluba. Samuti on vajalik tegevusloa olemasolu tegevuste puhul mis väljuvad mee esmatootmise mõiste alt, st väljaspool mesiniku valdusi (nt mee vurritamine, pakendamine, v.a mesilasperede pidamine) toimuvad tegevused.

Tegevusluba annab ettevõtjale õiguse majandustegevuse alustamiseks ja teostamiseks tegevusloas märgitud ettevõttes või ettevõtte osas. Tegevusluba tähendab sisuliselt järelevalveasutuse poolt saadud luba käitlemise alustamiseks. Nimetatud järelevalveasutuseks on Veterinaar-ja Toiduamet (edaspidi VTA).

Tegevusloa andmine on menetlus, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse tegevuskoha või selle osa, kus toitu käideldakse, vastavust Toiduseaduses, Euroopa Parlamendi ning nõukogu määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja 853/2004 ning muudes asjakohastes toidualastes õigusaktides sätestatud nõuetele.

Kuidas on võimalik andmeid esitada ja luba taotleda?

Tegevusloa taotluse näidisvorm on kättesaadav Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel (toit-> muna valdkonna alarubriigist „Dokumendivormid“). Elektrooniliselt on võimalik teadet täita Eesti teabevärava eesti.ee või Põllumajandusministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Tegevusloa taotluse saab esitada:

 • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • Põllumajandusministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • notari kaudu.

Tegevusloa taotluses esitab ettevõtja järgmised andmed (MsüS § 19 lg2)

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
 • tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);

toidugruppide loetelu, mille käitlemiseks tegevusluba taotletakse, vastavalt Põllumajandusministri määrusele „Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba“.

Tegevusloa saamiseks lisage taotlusele järgmised dokumendid (Toiduseadus § 9):

 • ettevõtte asendiplaan koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
 • ruumide plaan koos seadmete ja sisseseade paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga. Veevõrgu plaanil näidatakse nummerdatult kõik veevõtukohad. Ruumide plaanil näidatakse ära toidu, pakkematerjalide, jäätmete ning töötajate liikumisteed;
 • andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
 • reguleeritava temperatuuri või õhu suhtelise niiskusega või reguleeritava temperatuuri ja õhu suhtelise niiskusega ruumide asjakohase reguleeritava parameetri arvväärtused;
 • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos toiduohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ning tehnoloogia lühikirjeldus;
 • andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas hoiuruumide mahutavuse kohta;
 • ettevõttes kasutatava vee analüüsi katseprotokollid veeseaduse § 13 lõike 2 alusel kehtestatud joogivee tavakontrolli käigus uuritavate näitajate kohta. Katseprotokollid peab olema väljastanud joogivee analüüsimiseks akrediteeritud laboratoorium;
 • puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
 • kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
 • toidujäätmete, toiduks mittekasutatavate kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumise, äravedamise ja kahjutustamise plaan, mis sisaldab andmeid nende kogumiseks, äravedamiseks ja kahjutustamiseks rakendatavate meetmete kohta;
 • toiduga kokkupuutuvate töötajate toiduhügieenikoolituse kava;
 • andmed toidu veoks kasutatavate veokite kohta ning veokite ja ringlevate veopakendite puhastamise korraldamise kirjeldus.

Juhul kui esitatud tegevusloa taotluses on andmed nagu ettevõtte nimi, käitlemisvaldkond või toidugrupp, muutunud tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTAle teada anda (taotleda tegevusloa muutmist). Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTAd teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud taotluse esitamise viise.

Tegevusloa taotluse lahendamine

Ettevõtte asukohajärgne VTA piirkondlik keskus lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates (MsüS § 20. VTA piirkondlik keskus lahendab taotluse, kui ettevõtja on näidanud, et ta täidab toidualaste õigusnormide asjaomaseid nõudeid.

Üldjuhul väljastatakse tähtajatu tegevusluba. Kuid kui ettevõtte nõuetele vastavust saab hinnata alles ettevõttes toimuva käitlemise käigus või kui tegevusloa väljastamise menetluse käigus tuvastati vajadus teha ettevõttes toiduohutuse tagamist otseselt mittemõjutavaid ehituslikke, tehnoloogilisi, töökorralduslikke või muid ümberkorraldusi, siis väljastatakse esialgne tegevusluba kehtivusajaga kuni kolm kuud. Kui esialgse tegevusloa tähtaja lõpul tehtud kontrollil selgub, et ettevõte ei vasta endiselt kõikidele asjaomastele nõuetele, kuid on näha, et on tehtud selgeid edusamme, võib esialgset tegevusluba pikendada, kuid taoline esialgse tegevusloa staatus ei tohi kesta kokku üle kuue kuu. Enne esialgse tegevusloa kehtivusaja lõppemist tuleb järelevalveasutusel väljastada antud ettevõttele tähtajatu tegevusluba või selle andmisest keelduda.

Kui VTA tuvastab tõsiseid puudusi või peab ettevõttes tootmise korduvalt peatama ning toidukäitleja ei suuda anda piisavaid tagatisi tulevase tootmise kohta, algatab VTA ettevõtte tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluse või keeldub tähtajatu tegevusloa väljastamisest. VTA võib majandustegevuse tegevusloa peatada, kui ettevõtja suudab garanteerida, et ta kõrvaldab puudused mõistliku aja jooksul.

Täpsemate küsimuste korral pöörduge palun ettevõtte asukohajärgse Veterinaar-ja Toiduameti piirkondliku keskuse poole. 

Nõuded meepakenduskeskustele ja meepõhiseid tooteid käitlevatele ettevõtetele, kes vajavad enne käitlemise alustamist tegevusluba

Tegevusluba vajavad mee käitlejad peavad vastama Toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta II lisas sätestatud nõuetele.

Kõik meekäitlejad peavad järgima ka Põllumajandusministri 20. novembri 2014. a määruses nr  104 „Mee koostis- ja kvaliteedinõuded ning toidualase teabe esitamise nõuded” kehtestatud erinõudeid,  mis puudutab mee märgistust ja kvaliteeti. Märgistuse üldnõuded on leitavad lisaks ka: Toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele.

Kõigile meekäitlejatele kehtib ka toidu jälgitavuse nõue. Jälgitavus on toidu käitleja riski juhtimise vahend, mis võimaldab toidu käitlejal või järelevalveasutusel kiirelt turult eemaldada või tagasi kutsuda tooteid, mis võivad omada potentsiaalset ohtu inimese tervisele.

Toiduseaduse §23 ja määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 18 kohaselt peab toit ning iga aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks, olema jälgitav kõikidel tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel. Toidu käitlejad peavad suutma kindlaks teha iga isiku, kellelt toit või aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks, tarnitud on.

Täiendavalt tuleb toidu käitlejatel arvestust pidada ka selle kohta, kuhu/kellele tema poolt toodetud toit on turustatud. Lisainformatsiooni jälgitavuse kohta saab VTA kodulehelt.

Info toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta on leitav VTA kodulehelt.

Viimati uuendatud: 7. Mai 2020