Language switcher

Teavitamine

Teatamiskohustusega majandustegevus on mitteloomne esmatootmine ja teisaldatav toidukäitlemisüksus.

Eelpool nimetatud valdkondades tegutseval ettevõtjal on kohustus esitada enne majandustegevuse alustamist teade asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kohta (MsüS § 14 lõige 1). Majandustegevusteate peavad esitama need esmatoodete kasvatajad, kes turustavad hulgimüügiettevõttele või teisele töötlemisettevõttele (sh enda ettevõttes toidu valmistamiseks).

Mis on mitteloomne esmatootmine?

Esmatootmine on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 3 lõikes 17 sätestatud tegevus, milleks on antud punkti tähenduses loodussaaduste kogumine või taimsete esmatoodete kasvatamine, sealhulgas saagikoristamine ning tootmiskohas nimetatud esmatoodete säilitamine, pakendamine ja turule viimine viisil, mille käigus ei muudeta toodete esialgset kuju ja omadusi. Taimsete esmatoodete tootmine on näiteks juur- ja puuviljade, maitsetaimede ja ürtide kasvatamine või ravimtaimede kogumine.

Mis on teisaldatav mitteloomne toidukäitlemisüksus?

Teisaldatav mitteloomne toidukäitlemisüksus, mis valmistab toitu teisele toidu käitlejale tarnimiseks on nt viljakuivati, mahlapress, mahlakülmuti.

Majandustegevusteates esitatavad andmed (MsüS § 15)

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
 • tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);
 • käitlemisvaldkondade ja toidugruppide loetelu vastavalt Põllumajandusministri määrusele „Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba“.

Kuidas on võimalik andmeid esitada?

Majandustegevusteate näidisvorm on kättesaadav Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel (toit-> „Dokumendivormid“). Elektrooniliselt on võimalik teadet täita Eesti teabevärava Eesti teabevärava eesti.ee või Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Majandustegevusteate saab esitada:

 • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • notari kaudu.

 NB! Alates 01. juulist 2014.a Majandustegevuse Registri (MTR) kaudu enam toidu käitlemisest teavitada ei saa.

Juhul kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTAle teada anda. Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTAd teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud teate esitamise viise.

Nõuded  esmatootjatele on kirjeldatud mitteloomsete Esmatoodete rubriigis.

Nõuded teisaldatava toidukäitlemisüksuse enesekontrolliplaanile on Info- ja juhendmaterjalide rubriigis.

Viimati uuendatud: 7. Mai 2020