Language switcher

Sa oled siin

Munapakenduskeskuste ja munatooteid käitlevate ettevõtete tegevusload

Milline ettevõte peab taotlema tegevusluba?

Tegevusluba on vajalik ettevõtete puhul, kus toimub munade pakendamine (olenemata linnuliigist).
Kanamune tohivad kaalu ja kvaliteedi järgi liigitada samuti ainult tegevusluba omavad munapakenduskeskused. Ka munatooteid tootev ettevõte peab enne tegevuse alustamist omama tegevusluba.


Tegevusluba annab ettevõtjale õiguse majandustegevuse alustamiseks ja teostamiseks tegevusloas märgitud ettevõttes või ettevõtte osas. Tegevusluba tähendab sisuliselt järelevalveasutuse poolt saadud luba käitlemise alustamiseks. Nimetatud järelevalveasutuseks on Veterinaar-ja Toiduamet (edaspidi VTA).


Tegevusloa andmine on menetlus, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse tegevuskoha või selle osa, kus toitu käideldakse, vastavust Toiduseaduses, Euroopa Parlamendi ning nõukogu määrustes (EÜ) nr 852/2004 ja 853/2004 ning muudes asjakohastes toidualastes õigusaktides sätestatud nõuetele.


Kuidas on võimalik andmeid esitada ja luba taotleda?
Tegevusloa taotluse näidisvorm on kättesaadav siit.

Elektrooniliselt on võimalik teadet täita Eesti teabevärava eesti.ee või Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu).


Tegevusloa taotluse saab esitada:

 •  Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • notari kaudu.


Tegevusloa taotluses esitab ettevõtja järgmised andmed (MsüS § 19 lg2):

 • juriidilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral asukohariigi asjakohane identifitseerimistunnus (registreerimisnumbriga võrdsustatav numbri- või tähekombinatsioon), füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
 • ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja postiaadress);
 • teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
 • tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
 • teatele allakirjutanud isiku nimi ja kontaktandmed (telefoninumber ja elektronposti aadress), juriidilise isiku puhul ka esindusõiguse aluse nimetus (juhatuse liige või volitus);

Toidugruppide loetelu, mille käitlemiseks tegevusluba taotletakse, vastavalt Põllumajandusministri määrusele „Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba“.


Tegevusloa saamiseks lisage taotlusele järgmised dokumendid (Toiduseadus § 9):

 • ettevõtte asendiplaan koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
 • ruumide plaan koos seadmete ja sisseseade paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga. Veevõrgu plaanil näidatakse nummerdatult kõik veevõtukohad. Ruumide plaanil näidatakse ära toidu, pakkematerjalide, jäätmete ning töötajate liikumisteed;
 • andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
 • reguleeritava temperatuuri või õhu suhtelise niiskusega või reguleeritava temperatuuri ja õhu suhtelise niiskusega ruumide asjakohase reguleeritava parameetri arvväärtused;
 • käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos toiduohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ning tehnoloogia lühikirjeldus;
 • andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas hoiuruumide mahutavuse kohta;
 • ettevõttes kasutatava vee analüüsi katseprotokollid veeseaduse § 13 lõike 2 alusel kehtestatud joogivee tavakontrolli käigus uuritavate näitajate kohta. Katseprotokollid peab olema väljastanud joogivee analüüsimiseks akrediteeritud laboratoorium;
 • puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;
 • kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;
 • toidujäätmete, toiduks mittekasutatavate kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumise, äravedamise ja kahjutustamise plaan, mis sisaldab andmeid nende kogumiseks, äravedamiseks ja kahjutustamiseks rakendatavate meetmete kohta;
 • toiduga kokkupuutuvate töötajate toiduhügieenikoolituse kava;
 • andmed toidu veoks kasutatavate veokite kohta ning veokite ja ringlevate veopakendite puhastamise korraldamise kirjeldus.

Juhul kui esitatud tegevusloa taotluses on andmed nagu ettevõtte nimi, käitlemisvaldkond või toidugrupp, muutunud tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTAle teada anda (taotleda tegevusloa muutmist). Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTAd teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud taotluse esitamise viise.


Tegevusloa taotluse lahendamine
Ettevõtte asukohajärgne VTA piirkondlik keskus lahendab tegevusloa taotluse tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates (MsüS § 20. VTA piirkondlik keskus lahendab taotluse, kui ettevõtja on näidanud, et ta täidab toidualaste õigusnormide asjaomaseid nõudeid.


Üldjuhul väljastatakse tähtajatu tegevusluba. Kuid kui ettevõtte nõuetele vastavust saab hinnata alles ettevõttes toimuva käitlemise käigus või kui tegevusloa väljastamise menetluse käigus tuvastati vajadus teha ettevõttes toiduohutuse tagamist otseselt mittemõjutavaid ehituslikke, tehnoloogilisi, töökorralduslikke või muid ümberkorraldusi, siis väljastatakse esialgne tegevusluba kehtivusajaga kuni kolm kuud. Kui esialgse tegevusloa tähtaja lõpul tehtud kontrollil selgub, et ettevõte ei vasta endiselt kõikidele asjaomastele nõuetele, kuid on näha, et on tehtud selgeid edusamme, võib esialgset tegevusluba pikendada, kuid taoline esialgse tegevusloa staatus ei tohi kesta kokku üle kuue kuu. Enne esialgse tegevusloa kehtivusaja lõppemist tuleb järelevalveasutusel väljastada antud ettevõttele tähtajatu tegevusluba või selle andmisest keelduda.


Kui VTA tuvastab tõsiseid puudusi või peab ettevõttes tootmise korduvalt peatama ning toidukäitleja ei suuda anda piisavaid tagatisi tulevase tootmise kohta, algatab VTA ettevõtte tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluse või keeldub tähtajatu tegevusloa väljastamisest. VTA võib majandustegevuse tegevusloa peatada, kui ettevõtja suudab garanteerida, et ta kõrvaldab puudused mõistliku aja jooksul.


Täpsemate küsimuste korral pöörduge palun ettevõtte asukohajärgse Veterinaar-ja Toiduameti piirkondliku keskuse poole.

Nõuded mune pakendavatele ja munatooteid käitlevatele ettevõtetele
Käitlejal peavad olema sobivad ruumid ja seadmed munade pakendamiseks või munatoodete käitlemiseks. Ruumid peavad näiteks olema piisava suurusega, vajadusele vastava valgustuse ja ventilatsiooniga ning nende kõiki pindu peab saama nõuetekohaselt puhastada ja desinfitseerida.
Ka tehniline varustus peab tagama munade nõuetekohase käitlemise. Sinna hulka peab pakenduskeskuses vajadusel korral kuuluma:

 • muna õhuruumi mõõtmise seadeldis;
 • munade kaaluklassidesse liigitamise masin;
 • vajadustele vastav ovoskoop, automaatne või selline, mis töötab pideva järelevalve all;
 • taadeldud kaal munade kaalumiseks ning
 • munade märgistamise masin.

Kõik seadmed tuleb hoida puhtad ja heas korras.
Lisaks tuleb täita ka nõudeid, mis puudutavad tooraineid, jälgitavust, jäätmekäitlust, kahjuritõrjet, veevarustust, personali, toiduga kokkupuutuvaid materjale, toidu märgistust, ettevõtte enesekontrollisüsteemi.

Tegevusluba omavad munapakenduskeskused ja munatoodete käitlemisega tegelevad ettevõtted peavad vastama nõuetele, mis on toodud:

 • Toiduseaduses,
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr  852/2004, toiduainete hügieeni kohta II lisas,
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid, II lisas X jaos.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007
 • Komisjoni määruses (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 2073/2005, toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta

Käitleja peab tagama toidu jälgitavuse. Jälgitavus on toidu käitleja riski juhtimise vahend, mis võimaldab toidu käitlejal või järelevalveasutusel kiirelt turult eemaldada või tagasi kutsuda tooteid, mis võivad omada potentsiaalset ohtu inimese tervisele.

Toiduseaduse §23 ja määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 18 kohaselt peab toit ning iga aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks, olema jälgitav kõikidel tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel. Toidu käitlejad peavad suutma kindlaks teha iga isiku, kellelt toit või aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks, tarnitud on.
Täiendavalt tuleb toidu käitlejatel arvestust pidada ka selle kohta, kuhu/kellele tema poolt toodetud toit on turustatud. 
Lisaks, määruse (EÜ) 178/2002 artikli 19 kohaselt peab käitleja viivitamatult teavitama Veterinaar- ja Toiduametit asjaoludest, mis võivad tema poolt toodetud toidu kaudu ohustada inimeste tervist.

Märgistuse nõuded on leitavad lisaks: Toiduseaduses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning Komisjoni määruses (EÜ) nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta.

Info toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta on leitav VTA kodulehelt.
 

Viimati uuendatud: 7. Mai 2020