Language switcher

Sa oled siin

Teatamiskohustusega munade tootmine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta, artikli 6 lõike 2 kohaselt peavad kõik toidu käitlejad teatama järelevalveasutusele ettevõttest, kus toitu käideldakse. Kuna toidu käitlemine tähendab kõiki toidu tootmise, töötlemise ja turustamise etappe, peavad ettevõttest teatama kõik toidu käitlemisega tegelevad ettevõtjad alates tootmisest kuni toidu tarbijale üleandmiseni. Nimetatud järelevalveasutuseks on Veterinaar-ja Toiduamet (edaspidi VTA).

Sisuliselt on teatamise puhul tegemist protseduuriga, mille käigus informeeritakse VTAd ettevõttest, kus toitu käideldakse, selle asukohast, käitlemisvaldkonnast ja käideldavast toidugrupist. Ettevõttest informeerimiseks tuleb VTAle esitada majandustegevusteade.

Majandustegevusteadet ei pea esitama järgmistel juhtudel:

 • ettevõtte loomakasvatushoone või -rajatis või loomade pidamiseks piiritletud ala on registreeritud põllumajandusloomade registris loomatauditõrje seaduse alusel. NB! Loomatauditõrje seaduse kohaselt peavad kõik linnufarmid olenemata lindude arvust ning tegevuse eesmärgist olema registreeritud PRIA põllumajandusloomade registris;
 • kui ettevõtja/käitleja tegeleb esmatootmisega väikeses koguses - väike kogus on kuni 50 linnuga farmist pärinevate munade tootmine.

Munade esmatootmiseks loetakse munade tootmist, korjamist ja ladustamist tootja valdustes, välja arvatud munade pakkimist NB! Kui käitleja pakendab enda toodetud mune (olenemata linnuliigist) ja/või liigitab kanamune kvaliteedi- ning kaaluklassidesse, siis selliseks tegevuseks on vaja taotleda tegevusluba.

Nõuded teatamiskohustusega munade käitlejatele

Teatamiskohustusega munade käitlejad peavad vastama üldistele hügieeninõuetele, mis on toodud:

 • Toiduseaduses,
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta I lisas,
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr  853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid, II lisas X jaos sätestatud nõuetele.

Turustusnormid munade tootjale

Teatatuks loetud kanamunade tootja võib oma mune müüa:

 • tegevusluba omavatele munapakenduskeskusele,
 • tegevusluba omavatele munatooteid käitlevale ettevõttele.

Jaekaubandusettevõttele (toitlustusettevõtted, edasimüüjad, poed) tohib kanamune (va väikeses koguses kanamune) müüa vaid tegevusluba omavast pakenduskeskusest.

Muude linnumunade (vutimunade, jaanalinnumunade jne) va kanamunade turustamine üle 50 linnuga majapidamisest või ettevõttest:

Sellist päritolu mune võib müüa :

 • tegevusluba omavatele munapakenduskeskusele;
 • tegevusluba omavatele munatooteid käitlevale ettevõttele;
 • farmist/kodust/turul/laadal otse tarbijale;
 • jaekaubandusettevõttele sh toitlustusettevõttele.

Kanamunade tarnimisel pakenduskeskusele või toiduainetööstusele kehtivad erinõuded, mis on toodud  Komisjoni määruses (EÜ) nr 589/2008.

Nõuded munade müümisel esitatava teabe kohta on leitavad lisaks ka: Toiduseaduses  ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele.

Kõigile munatootjatele kehtib ka toidu jälgitavuse nõue. Jälgitavus on toidu käitleja riski juhtimise vahend, mis võimaldab toidu käitlejal või järelevalveasutusel kiirelt turult eemaldada või tagasi kutsuda tooteid, mis võivad omada potentsiaalset ohtu inimese tervisele.

Toiduseaduse §23 ja määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 18 kohaselt peab toit ning iga aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks, olema jälgitav kõikidel tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel. Toidu käitlejad peavad suutma kindlaks teha iga isiku, kellelt toit või aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks, tarnitud on.

Täiendavalt tuleb toidu käitlejatel arvestust pidada ka selle kohta, kuhu/kellele tema poolt toodetud toit on turustatud. 

Lisaks, määruse (EÜ) 178/2002 artikli 19 kohaselt, peab munade tootja viivitamatult teavitama Veterinaar- ja Toiduametit asjaoludest, mis võivad tema poolt toodetud toidu kaudu ohustada inimeste tervist.

Info toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta on leitav VTA kodulehelt

Viimati uuendatud: 10. Juuni 2019