Language switcher

Sa oled siin

Väikeses koguses munade tootmine

Väikeses koguses munade esmatootjaks loetakse kuni 50 linnuga majapidamist või ettevõtet, kes tegeleb esmatootmisega ja toodetud mune turustab.

Turustamiseks loetakse munade müügiks pakkumist, müümist või muul viisil tasu eest või tasuta üleandmist.
Munade esmatootmine on munade tootmine ja korjamine tootja valdustes, välja arvatud munade pakkimine.
Kui käitleja pakendab enda toodetud mune (olenemata linnuliigist) ja/või liigitab kanamune kvaliteedi- ning kaaluklassidesse, siis selline tegevus vajab tegevusluba.

Väikeses koguses enda toodetud mune võib müümisel asetada kilekotti või munakarpi. NB! Teise tootja või pakenduskeskuse märgistusega karpe ei ole lubatud kasutada.

Loomatauditõrje seaduse kohaselt peavad kõik linnufarmid olenemata lindude arvust ning tegevuse eesmärgist olema PRIA-s registreeritud.

Nõuded väikeses koguses munade esmatootjatele

Ka väikses koguses munade esmatootjad vastutavad oma toodangu eest, mida nad turustavad. Tarbija jaoks ei ole vahet, missuguses koguses mune on toodetud – tema soovib ohutut ja kvaliteetset toitu. Sellest tulenevalt kuuluvad ka väikeses koguses munade esmatootjad Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve alla, mille käigus kontrollitakse turustatava toidu ja selle tootmise vastavust nõuetele.

Igasugune toiduna turustatav toodang peab vastama üldnõuetele, mis on Toiduseadusega kehtestatud!

Väikeses koguses munade turustamine peab vastama hügieeninõuetele, mis on toodud põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruses nr 72 „Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded”.

  • Turustatavad munad peavad pärinema tervetelt lindudelt, olema toidukõlblikud ning säilitamisel ja turustamisel kaitstud saastumise eest.
  • Mune ladustatakse ja veetakse soovitatavalt püsival temperatuuril, mis kõige paremini sobib nende hügieeniomaduste säilitamiseks.
  • Mune turustatakse jaekaubandusettevõtjale, sealhulgas toitlustusettevõtjale, 7 päeva jooksul ja tarbijale 21 päeva jooksul alates munemisest.

Lisaks peavad vastavalt Loomatauditõrje seaduse §8-le omama põllumajandusloomade ja loomsete saadustega vahetult kokkupuutuvad isikud kirjalikku tervisetõendit. Toiduohutust puudutab ka põllumajandusministri 23. mai 2005. a  määruse nr 21 “Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord“ §15, mille kohaselt peavad loomapidajad pidama arvestust manustatud veterinaarravimite ja ravimsöötade üle.

Kõigile munatootjatele kehtib ka toidu jälgitavuse nõue. Jälgitavus on toidu käitleja riski juhtimise vahend, mis võimaldab toidu käitlejal või järelevalveasutusel kiirelt turult eemaldada või tagasi kutsuda tooteid, mis võivad omada potentsiaalset ohtu inimese tervisele.
Toiduseaduses §23 ja määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 18 kohaselt peab toit ning iga aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks, olema jälgitav kõikidel tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel. Toidu käitlejad peavad suutma kindlaks teha iga isiku, kellelt toit või aine, mis on ette nähtud toidu koostisse lisamiseks, tarnitud on.
Täiendavalt tuleb toidu käitlejatel arvestust pidada ka selle kohta, kuhu/kellele tema poolt toodetud toit on turustatud. 
Lisaks, määruse (EÜ) 178/2002 artikli 19 kohaselt peab munade tootja viivitamatult teavitama Veterinaar- ja Toiduametit asjaoludest, mis võivad tema poolt toodetud toidu kaudu ohustada inimeste tervist.

Kõik, kes oma toodetud mune turustavad, peavad täitma ka toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta kehtivaid nõudeid.

Nõuded munade müümisel esitatava teabe kohta on leitavad:  Toiduseaduses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele.
Müüja peab müügikohas esitama toidu nimetuse, info munade päritolu kohta näidates tootja nime ja aadressi ning  minimaalse säilimisaja „parim enne“ kuupäeva, mille tootja määrab ise alates munemise päevast. Nt: Vutimunad, Andrus Kask, Märjamaa talu, Põlvamaa. Parim enne: 04.04.20.

Turustusnormid väikeses koguses munade esmatootjale

Väikeses koguses munade esmatootja võib enda toodetud mune müüa otse tarbijale kodust, kohalikul turul/laadal või  jaekaubandusettevõtjale (toitlustusettevõtted, edasimüüjad, poed), mis asub Eestis ja kus loomsed esmatooted turustatakse otse lõpptarbijale.

Kanamunade turustamisele kehtivad erisused

Vastavalt Maaeluministri 21.04.2015. a määruse nr 37 „Märgistamise täpsemad nõuded kanamunade turustamise korral“ §2 lõikele 2 ei pea väikeses koguses munade esmatootjad oma müüdavaid kanamune tootjakoodiga märgistama.
        Sel juhul peab müügikohas olema esitatud toidu nimetus, teave tootja nime ja aadressi kohta ning minimaalse säilimisaja „parim enne“ kuupäev, mille tootja määrab ise alates munemise päevast. Kanamunade minimaalne säilimisaeg on kuni 28 päeva alates munemise päevast, kuid munad tuleb tarbijale turustada 21 päeva jooksul. Nt: Kanamunad, Andrus Kask, Märjamaa talu, Põlvamaa. Parim enne: 04.04.20.

Viimati uuendatud: 26. Märts 2020