Language switcher

Sa oled siin

Toidu vedamine

Toiduohutuse nõuded toidu veol ja ettevõttest teavitamine

Toiduainete veoks kasutatavad veokid ja/või mahutid peavad olema puhtad ja heas seisukorras, et toiduained oleksid kaitstud saastumise eest, ning vajaduse korral projekteeritud ja ehitatud selliselt, et võimaldada piisavat puhastamist ja/või desinfitseerimist. Veokite nõudes ja/või mahutites ei tohi transportida midagi muud peale toiduainete, kui see võiks põhjustada toiduainete saastumist.

Kui veokeid ja/või mahuteid kasutatakse toiduainetele lisaks muude kaupade veoks või kui nendega koos veetakse erinevaid toiduaineid, siis peavad need vajaduse korral olema saastumise vältimiseks tõhusalt eraldatud. Kui veokeid ja/või mahuteid on kasutatud lisaks toiduainetele muude kaupade veoks või kui nendega koos veetakse erinevaid toiduaineid, tuleb saastumise riski vältimiseks neid vedude vahepeal tõhusalt puhastada. Toiduained peavad olema veokitel ja/või mahutites paigutatud ja kaitstud nii, et toiduainete saastumise risk oleks minimeeritud. Veokites ja/või konteinerites, mida kasutatakse toiduainete veoks, peab vajaduse korral olema tagatud toiduainete hoidmine sobival temperatuuril ning temperatuuri seire võimalus.

Toiduohutuse nõuded toidu veol. (PDF)

Eestis tegutsev ja teisele käitlejale toiduveo teenust pakkuv ettevõte peab oma tegevusest teavitama. Eesti toiduveoettevõtted on leitavad Järelevalve Infosüsteemist.

Kuidas ja millal tuleb  toiduveo ettevõttest teavitada?

Enne käitlemise alustamist  tuleb ettevõtjal esitada  teavitamise avaldus Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele (VTA). Juhul kui toiduveoettevõtte veovahendeid hoitakse/garažeeritakse mitmes maakonnas, siis valib käitleja, millist piirkondlikku keskust ta teavitab.

Avalduse võib esitada veterinaarkeskusele kohapeal, posti teel või digiallkirjastatuna elektrooniliselt. Avaldus peab olema allkirjastatud käitleja seadusjärgse esindaja (juriidiline isik, juhatuse liikme) või volikirja alusel volitatud isiku poolt.

Teavitamise avalduse registreerimise hetkest Veterinaar- ja Toiduametis loetakse ettevõte teavitatuks ja andmed ettevõtte kohta kantakse teavitatud veoettevõtete nimekirja.

Ettevõtte teavitamise avalduse esitamise hetkest  peab toidu vedajal olema täidetud kõik nõuded, mis toiduveoettevõttele kohalduvad (enesekontrolliplaan, tervisetõend jne). Alles pärast seda kui käitlejal on selge valmisolek nõuete täitmise osas, saab ta toidu veoga alustada.

Muudatustest teavitamise, tegevuse lõpetamise või peatamise korral  tuleb teavitamise avaldus esitada sellele piirkondlikule keskusele, kellele esitati esmane teavitamise avaldus.

Toiduveoettevõtte teavitamise avalduse vorm (78 KB, DOC) (kasutatav alustamise kui ka muutmisest teavitamise korral).

Erisus 1: Eestis tegutsevad tegevusloaga/teavitatud toidu käitlejad, kes kasutavad oma ettevõttes käideldud toidu veoks  veovahendit ning ei paku veoteenust teisele käitlejale, ei kuulu toiduveoettevõttena teavitamisele. Nimetatud ettevõtetele kuuluvate veokite vastavust kehtivatele veonõuetele, hinnatakse järelevalvetoimingute käigus ja toidu käitlejal on kohustus kajastada toiduveoga seotud küsimusi oma ettevõtte enesekontrolliplaanis.

Erisus 2: Vedukautod (nina) ei kuulu teavitamisele aga teavitamisele kuuluvad nt. haagised, poolhaagised jne.

Toiduohutuse tagamiseks tuleb toidu veol järgida allpool olevaid nõuded:

  • toidu veol peab olema tagatud hügieenireeglite täitmine;
  • ettevõtte peab koostama enesekontrolliplaani (164.03 KB, PDF), mis hõlmab sõiduki/sõidukite puhastamis- ja pesemise korraldust ning eritemperatuuri vajava toidu puhul ka temperatuuri tagamise põhimõtteid;
  • Tööandja on kohustatud tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut, nõudma tööle asujalt tervisetõendit (68.95 KB, PDF) nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
  • kui ettevõte transpordib eritemperatuuri vajavat toitu, peab enesekontrolliplaanis olema kajastatud tegevused, millega transpordi ajal tagatakse toidu temperatuuri tõusmine mitte üle lubatud piiri, lisaks peavad olema kirjeldatud korrigeerivad tegevused - mida tehakse, kui veovahendi külmiku temperatuur tõuseb üle lubatud piiri;
  • eritemperatuuri vajava toidu veo korral peab olema tagatud külmaketi katkematus;
  • tagatud peab olema nõuetekohane külmutatud toidu käitlemine ja vedu;
  • kiiresti riknevate külmutatud toiduainete veoks kasutatava sõiduki puhul õhutemperatuuri registreerimiseks peab olema nõuetekohane mõõtevahend (kontrollimise tingimused ja kord).

NB! käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest vastutab toidu käitleja sh. toiduveo ettevõte!

Enesekontrolliplaani koostamise juhiseid toiduveoettevõttele

Viimati uuendatud: 8. November 2019