Language switcher

Sa oled siin

Plast

Vastavusdeklaratsiooni nõuet kohaldatakse plastmaterjalide ja -esemete suhtes, mis on ette nähtud kokkupuuteks toiduga või mis on kokkupuutes toiduga.

Plastist toiduga kokkupuutumiseks ette nähtud toodete vastavusdeklaratsioonis peab sisalduma vähemalt järgmine teave:

 1. vastavusdeklaratsiooni väljaandnud ettevõtte nimi ja aadress;
 2. plastmaterjalide või esemete, nende tootmise vaheetappidel saadud toodete või plastmaterjalide või -esemete tootmiseks ettenähtud ainete tootja või importija nimi ja aadress;
 3. materjalide, esemete, nende tootmise vaheetappidel saadud toodete või nende materjalide ja esemete tootmiseks ettenähtud ainete nimetused;
 4. deklaratsiooni kuupäev
 5. kinnitus, et plastmaterjalid või -esemed, nende tootmise vaheetappidel saadud tooted või kõnealused ained vastavad kehtivate õigusaktide nõuetele;
 6. piisav teave kasutatud ainete või nende lagunemissaaduste kohta, mille suhtes on õigusaktides kehtestatud piirangud ja/või spetsifikatsioonid, et tootmisahela järgmisel etapil tegutsev ettevõtja saaks järgida nimetatud piiranguid;
 7. ainete puhul, mille esinemise suhtes toidus kohaldatakse piiranguid, katseandmete või teoreetilise arvutuse põhjal saadud piisav teave nende konkreetsete ainete migratsiooni määra ja vajaduse korral puhtusekriteeriumide kohta, et võimaldada selliste materjalide või esemete kasutajatel täita asjakohaseid ELi sätteid või toidu suhtes kohaldatavaid siseriiklikke sätteid, kui ELi sätted puuduvad;
 8. nõuded materjali või eseme kasutamisele, näiteks:
  1. millist tüüpi toiduga kokkupuutumiseks on see ette nähtud;
  2. töötlemise ja säilitamise aeg ning temperatuur toiduga kokkupuutumisel;
  3. materjali või eseme vastavuse kindlaksmääramiseks kasutatav toiduga kokku puutuva materjali või eseme pindala ja mahu suhe;
 9. kui mitmekihilises plastmaterjalis või -esemes kasutatakse funktsionaalset tõkkekihti, kinnitus selle kohta, et materjal või ese vastab nõuetele.
Viimati uuendatud: 27. Mai 2019