Language switcher

Sa oled siin

Brexiti mõjud: Ühendkuningriigist võib saada nn kolmas riik

25. September 2019 - 10:58

Ühendkuningiigi soov Euroopa Liidust  välja astuda, toob kaasa olukorra, kus riigist võib Euroopa Liidu riikide suhtes saada nn kolmas riik. Millistel tingimustel lahkumine toimub, ei ole veel kokku lepitud. Ühel või teisel juhul toob see ka eraisikutele ja ettevõtjatele kaasa mitmeid muutusi.

EL-ist lahkudes ei kohaldu Ühendkuningriigi suhtes enam ELi toidualased ja kvaliteedikavasid puudutavad õigusnormid. Seda siis, kui EL ja Ühendkuningriik ei lepi kokku teisiti. Ühendkuningriigist tulevat kaupa käsitletakse kui kolmandast riigist kaupa ja sellele rakenduvad vastavad kontrolli- ja muud meetmed.

Toidu märgistamine ja toidualane teave

Alates väljumise kuupäevast peab  toidukaupade märgistus vastama EL-i poolt kolmandatele riikidele kehtestatud nõuetele. See tähendab, et Ühendkuningriik ei saa enam kasutada EL-i loomse toidu tervise- ja identifitseerimismärke või lühendit „EÜ“.
Kohustuslik on märkida toiduaine päritoluriik, kui see on asjakohane.

Kui toode on EL-i turule jõudnud enne väljaastumise kuupäeva, võib seda reeglina varuna müüa ilma märgistust muutmata.

EL-is ei tohi teatavat toitu turule lasta, ilma et komisjon oleks selle heaks kiitnud. EL-i turule lastavate toiduga kokkupuutuvate materjalide suhtes kohaldatakse EL-i õigusnorme ja teatavate toiduga kokkupuutuvate materjalide suhtes tuleb kasutusele võtta täiendavaid erimeetmeid.

EL-i õigusnorme toidu koostisosade ja koostise valdkonnas ning EL-i õigusnorme, millega kehtestatakse toidu saasteainete ja jääkide piirnormid, kohaldatakse kogu toidu suhtes, mis ELi turule lastakse, olenemata toidu tootmise kohast. Sama kehtib ka toiduga kokkupuutuva materjali kohta.

ELi nõuete kohaselt peab toidukäitlejate, loa hoidjate või nende esindajate asukoht teatavatel juhtudel olema EL-is. Seda näiteks geneetiliselt muundatud toidu puhul. Toiduga veel mitte kokkupuutuvate materjalide ja esemete korral peab olema turule viimise eest vastutava tootja, käitleja või müüja asukoht EL-is.

EL-i toidualaste õigusnormide kohaselt tuleb ainele EL-i loa saamiseks teatavatel juhtudel esitada loataotlustoimik EL-i liikmesriigi vastavale pädevale asutusele.

Loomne toit ja elusloomad

Alates väljaastumise kuupäevast saab Ühendkuningriik tarnida Euroopa Liidu liikmesriikidesse loomset toitu teatud tingimustel, mis kehtivad kolmandatele riikidele. Elusloomade ja loomsete saaduste sissetoomisel tuleb arvestada kohustusliku piirikontrolliga, mis toimub vaid teatud piiripunktide kaudu. Iga saadetis läbib dokumentide ja identsuse ning sobiva sagedusega ka füüsilise kontrolli. Igal saadetisel peab olema kaasas EL-i toidualaste õigusaktidega kooskõlas olev sertifikaat.

Loomsete saaduste kolmanda riigi kaudu toimuval transiidil ühest liikmesriigist teise kohaldatakse järgnevat: neid saadusi võib EL-i uuesti sisse tuua vaid heakskiidetud piiripunkti kaudu, kõigile saadetistele tehakse lihtne dokumendikontroll, et teha kindlaks, et asjaomased saadused tõepoolest pärinevad EL-i liikmesriigist.

Mitteloomne toit

Erinevalt loomsest toidust ei kehti mitteloomse toidu impordi suhtes kolmandate riikide ja ettevõtete nimekirja kandmise nõuded. EL-i liikmesriigid teevad imporditud mitteloomse toidu suhtes korrapäraseid ametlikke kontrolle reeglina sihtkohas. Neid kontrolle korraldatakse mitmeaastase riikliku kontrollikava alusel ja võimalikke riske arvestades. Kontrollid hõlmavad toidualaste õigusaktide kõiki aspekte. Teadaolevate või tekkivate riskide korral võidakse kohaldada EL-i õigusnorme, millega nähakse ette põhjalikum ametlik kontroll liidu määratud sisenemiskohtades.

Mahetooted

EL-i mahetoodete logo võib kasutada üksnes toodetel, mis vastavad EL-i mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise määruse nõuetele. EL-i liikmesriikide vastavate asutuste ülesanne anda ettevõtjatele välja sertifikaate, mis on vajalikud selliste toodete laskmiseks EL-i turule. 

Alates väljaastumise kuupäevast EL-i turule lastavate ja EL-ist pärit mahetoodete puhul ei kehti enam Ühendkuningriigi kontrolliasutuste ja -organite poolt väljaantud sertifikaadid. Nn tootevaru võib müüa edasi.

Geograafilised tähised

EL-i kvaliteedikavadega kaitstakse konkreetsete toodete nimetusi, et propageerida nende toodete ainulaadseid omadusi, mis on seotud nende geograafilise päritolu ja neid puudutava traditsioonilise oskusteabega. Toote nimetustele võib anda „geograafilise tähise“ (GT) staatuse, kui nendel on toote valmistamise paigaga eriline seos.

Alates väljaastumise kuupäevast ei kehti Ühindkuningriigis enam EL-i õigusaktid, millega kaitstakse registreeritud kaitstud päritolunimetusi, kaitstud geograafilisi tähiseid, geograafilisi tähiseid ja garanteeritud traditsioonilisi tooteid.

Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tagajärjel ei pruugi kaitstud päritolunimetused, kaitstud geograafilised tähised, geograafilised tähised ega garanteeritud traditsioonilised tooted, mis on registreeritud ja kaitstud, olla Ühendkuningriigis pidevalt kaitstud. Seega peaksid huvitatud õiguste omajad hindama, kas otsida muid viise, kuidas kaitsta asjakohaseid geograafilisi nimetusi Ühendkuningriigis kooskõlas sealse õigusega.

Lemmikloomaga reisimine

Ühendkuningriiki lemmikloomaga reisimisel tuleb riigi EL-ist lahkumise järel järgida nõuded, mis kehtivad kolmandatele riikidele. Selle kohta saab lähemalt lugeda siit.

Vaata Brexiti kohta lisa Välisministeeriumi kodulehelt.